JavaScript

JavaScript Number Nesnesi

Number nesnesi JavaScriptte sayısal değerler ile işlem yapmak için kullanılan bir nesnedir. Pek tercih edilmemesine rağmen sayısal bir değer Number nesnesi kullanarak oluşturulabilir.

Yazım Kuralı:

değer: nesne olarak oluşturulacak sayısal değer

Tanım:

Number nesnesinin birinci kullanım amacı şunlardır.

  • Eğer bir değer sayıya çevrilemezse NaN değerini döndürür.
  • Kurucu metot kullanmadan statik olarak Number nesnesi ile tür dönüşümü yapılabilir.

Number Nesnesi Özellikleri

Number.EPSILON  :özelliği ε = ωε  denklemindeki en küçük sonsuz sayıyı ifade eder.

Number.MAX_SAFE_INTEGER JavaScript dilindeki en yüksek güvenli tam sayı sabitini gösterir  (253 - 1).  →9007199254740991

Number.MAX_VALUE  JavaScript dilinde yazılabilecek en yüksek sayıyı gösterir.  →1.7976931348623157e+308

Number.MIN_SAFE_INTEGER JavaScript dilindeki en küçük güvenli tam sayı sabitini gösterir  (253 - 1).  →  -9007199254740991

Number.MIN_VALUE  JavaScript dilinde yazılabilecek en küçük sayıyı gösterir.  →  5e-324

Number.NaN Not-aNumber türündeki veriyi temsil eder.  Sayısal türe dönüştürülemeyen işlemlerde Number sınıfından NaN değeri üretir.

Number.NEGATIVE_INFINITY negatif sonsuz değerini ifade eder. Matematiksel işlemler sonunda oluşabilecek sonsuz değerini temsil etmek için kullanılır.

Number.POSITIVE_INFINITY pozitif sonsuz değerini ifade eder. Matematiksel işlemler sonunda oluşabilecek sonsuz değerini temsil etmek için kullanılır.

 

Number Nesnesi Metotları

 

Number.isNaN(): Hesaplanan değerin NaN olup olmadığını gösterir.

 

Number.isFinite():Hesaplanan değerin sonlu olup olmadığını kontrol eder.

 

Number.isInteger() :Hesaplanan değerin geçerli sayısal değer olup olmadığını verir.

 

Number.isSafeInteger()  :Hesaplanan değerin güvenli tam sayı aralığında olup olmadığını kontrol eder. Günveli tam sayı aralığı: -(253 - 1) ile  253 - 1 arasındadir..

 

Number.parseFloat() :String türündeki değeri ondalıklı sayıya çevirir.

 

Number.parseInt() :String türündeki bir değeri tam sayıya dönüştürür. ilk parametre sayı değeri, ikinci parametre hangi sayı sisteminden dönüştürüleceğini verir.

 

Number.parseFloat(): parseFloat() metodu ile aynı kullanımı vardır. Ondalıklı sayı değerine çevirmek için kullanılır.

Number.parseInt(): parseInt() metodu ile kullanımı aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number

 

 

 

1 Yorum

Yorum Yap