C# MsSQL SQL Veritabanı Windows Form

C# SQL Server Veri Tabanı Bağlantısı (Telefon Rehberi)

Bu yazımızda C# Windows Form kullanarak SQL Veritabanı bağlantısı gerçekleştirerek basit bir Telefon Rehberi oluşturacağız. Rehberimizde Kişi Ekleme, Silme ve Güncelleme işlemlerinin yanı sıra Arama işlemini de gerçekleştireceğiz.Örneğimize veri tabanımızı tasarlayarak başlayalım.
rehber_3
Kullanacağımız veritabanımızın ismi “dbRehber” ve tablomuzun ismi ise “tblKisiler” olacak. Veritabanımızı tasarladıktan sonra Formumuzu da aşağıdaki şekilde tasarlıyoruz.
rehber_1

Formumuzda bulunan datagridView üzerinde seçtiğimiz kayda ait ilgili verilerin textbox’ lara getirilmesini sağlayacağız. Datagridview özelliklerinden SelectionMode özelliğini FullRowSelect yapıyoruz. Bu sayede datagridview üzerine tıklandığında tüm satırın seçili olmasını sağlayacağız. Verilerimizin form açıldığında, Ekleme yapıldığında, Güncelleme yapıldığında ve Silme işlemi yapıldığında DataGridview üzerinde yenilenmesini sağlayacağız. Bu sebeple bu işlemi bir metot kullanarak gerçekleştirerek kodları tekrar tekrar yazmak zorunda kalmayacağız. Arama işleminde herhangi bir buton kullanmayacağız. Textbox Text_Changed olayına yazacağımız kodlar sayesinde Textbox üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında kodlarımızın çalışmasını sağlayacağız.

rehber_2

Arama işlemini Dataadapter ve Dataset kullanarak gerçekleştireceğiz.

using System.Data.SqlClient; ekleyerek kodlarımıza başlıyoruz. Diğer kodlar ise şu şekilde olacaktır.

Yorum

 • using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.SqlClient;

  namespace yazar
  {
  public partial class Form2 : Form
  {
  Form1 anaform;
  public Form2(Form1 f)
  {
  InitializeComponent();
  anaform = f;
  }

  private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  SqlConnection vt = new SqlConnection(“Data Source=193.255.184.20;Initial Catalog=botedb;User ID=bote;Password=bote123”);
  vt.Open();
  SqlCommand komut = new SqlCommand(“insert into kitaplar (adi),value(@adi)”, vt);
  komut.Parameters.AddWithValue(“@adi”, “%” + textBox1.Text + “%”);
  if (komut.ExecuteNonQuery()>0)
  {
  MessageBox.Show(“eklendi”);
  }
  else
  {
  MessageBox.Show(“eklenmedi”);
  }
  vt.Close();
  anaform.listele();
  Close();
  }
  }
  }

 • using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.SqlClient;
  namespace yazar
  {
  public partial class Form1 : Form
  {
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  }
  public void listele()
  {
  listBox1.Items.Clear();
  comboBox1.Items.Clear();
  SqlConnection vt = new SqlConnection(“Data Source=193.255.184.20;Initial Catalog=botedb;User ID=bote;Password=bote123”);
  vt.Open();
  SqlCommand komut = new SqlCommand(“select * from kitaplar “, vt);
  SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
  if(oku.HasRows)
  {
  while(oku.Read())
  {
  listBox1.Items.Add(oku.GetValue(0));
  comboBox1.Items.Add(oku.GetValue(0));
  }
  }
  vt.Close();
  }

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  listele();
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//ara
  {
  listBox1.Items.Clear();
  comboBox1.Items.Clear();
  SqlConnection vt = new SqlConnection(“Data Source=193.255.184.20;Initial Catalog=botedb;User ID=bote;Password=bote123”);
  vt.Open();
  SqlCommand komut = new SqlCommand(“select distinct adi from kitaplar where adi like @adi”, vt);
  komut.Parameters.AddWithValue(“@adi”, “%” + textBox1.Text + “%”);
  SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
  if (oku.HasRows)
  {
  while (oku.Read())
  {
  listBox1.Items.Add(oku.GetValue(0));
  comboBox1.Items.Add(oku.GetValue(0));
  }
  }
  vt.Close();
  }

  private void button3_Click(object sender, EventArgs e)//sil
  {

  SqlConnection vt = new SqlConnection(“Data Source=193.255.184.20;Initial Catalog=botedb;User ID=bote;Password=bote123”);
  vt.Open();
  SqlCommand komut = new SqlCommand(“delete from kitaplar where id = @id”, vt);
  komut.Parameters.AddWithValue(“@id” , listBox1.Text);

  if (komut.ExecuteNonQuery() >0)
  {
  MessageBox.Show(“silme basarili”);
  listele();
  }
  else
  {
  MessageBox.Show(“silme basarili değil”);
  }
  vt.Close();
  }

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)//ekle
  {
  Form2 frm = new Form2(this);
  frm.ShowDialog();
  }
  }
  }

 • public partial class Form2 : Form
  {
  Form1 anaform;
  public Form2(Form1 f)
  {
  InitializeComponent();
  anaform = f;
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  SqlConnection vt = new SqlConnection(“Data Source=193.255.184.20;Initial Catalog=botedb;User ID=bote;Password=bote123”);
  vt.Open();
  String q = “insert into sozluk (tr,en) values (@tr,@en)”;
  SqlCommand sorgu = new SqlCommand(q, vt);
  sorgu.Parameters.AddWithValue(“@tr”, textBox1.Text);
  sorgu.Parameters.AddWithValue(“@en”, textBox2.Text);

  if (sorgu.ExecuteNonQuery() > 0)
  MessageBox.Show(“Ekleme Başarılı”);
  else
  MessageBox.Show(“Ekleme Başarısız”);

  vt.Close();
  anaform.listele();
  Close();

  }

 • public void listele()//FORM1
  {
  listBox1.Items.Clear();
  SqlConnection vt = new SqlConnection(“Data Source=193.255.184.20;Initial Catalog=botedb;User ID=bote;Password=bote123”);
  vt.Open();
  String q = “select distinct tr from sozluk”;
  SqlCommand sorgu = new SqlCommand(q, vt);
  SqlDataReader oku = sorgu.ExecuteReader();
  if (oku.HasRows)
  {
  while (oku.Read())
  {
  listBox1.Items.Add(oku.GetString(0));
  }
  }
  vt.Close();
  }

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  listele();
  }

  private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  listBox2.Items.Clear();
  SqlConnection vt = new SqlConnection(“Data Source=193.255.184.20;Initial Catalog=botedb;User ID=bote;Password=bote123”);
  vt.Open();
  String q = “select distinct en from sozluk where tr = @tr”;
  SqlCommand sorgu = new SqlCommand(q, vt);
  sorgu.Parameters.AddWithValue(“@tr”,listBox1.Text);
  SqlDataReader oku = sorgu.ExecuteReader();
  if (oku.HasRows)
  {
  while (oku.Read())
  {
  listBox2.Items.Add(oku.GetString(0));
  }
  }
  vt.Close();
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//ekle
  {
  Form2 form2 = new Form2(this);
  form2.ShowDialog();
  }

  private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)//ara
  {
  listBox1.Items.Clear();
  SqlConnection vt = new SqlConnection(“Data Source=193.255.184.20;Initial Catalog=botedb;User ID=bote;Password=bote123”);
  vt.Open();
  String q = “select distinct tr from sozluk where tr = @tr”;
  SqlCommand sorgu = new SqlCommand(q, vt);
  sorgu.Parameters.AddWithValue(“@tr”, textBox1.Text);
  SqlDataReader oku = sorgu.ExecuteReader();
  if (oku.HasRows)
  {
  while (oku.Read())
  {
  listBox1.Items.Add(oku.GetString(0));
  }
  }
  vt.Close();
  }

 • private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  listBox2.Items.Clear();
  SqlConnection baglanti = new SqlConnection(“Data Source=193.255.184.20;Initial Catalog=botedb;Persist Security Info=True;User ID=bote;Password=bote123”);
  SqlCommand komut = new SqlCommand(“SELECT tr FROM dbo.sozluk WHERE en like @en”, baglanti);
  komut.Parameters.Add(new SqlParameter(“@en”, SqlDbType.NVarChar)).Value = “%” + listBox1.Text + “%”;
  baglanti.Open();
  SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
  if (oku.HasRows)
  {
  while (oku.Read())
  {
  listBox2.Items.Add(oku.GetString(0));
  }
  }
  oku.Close();
  komut.CommandText = “SELECT en FROM dbo.sozluk WHERE tr like @tr”;
  komut.Parameters.Clear();
  komut.Parameters.Add(new SqlParameter(“@tr”, SqlDbType.NVarChar)).Value = “%” + listBox1.Text + “%”;
  oku = komut.ExecuteReader();
  if (oku.HasRows)
  {
  while (oku.Read())
  {
  listBox2.Items.Add(oku.GetString(0));
  }
  }
  baglanti.Close();

  }

 • private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  listBox1.Items.Clear();
  SqlConnection baglanti = new SqlConnection(“Data Source=193.255.184.20;Initial Catalog=botedb;Persist Security Info=True;User ID=bote;Password=bote123”);
  SqlCommand komut = new SqlCommand(“SELECT DISTINCT en FROM dbo.sozluk WHERE en LIKE @en”, baglanti);
  komut.Parameters.Add(new SqlParameter(“@en”, SqlDbType.NVarChar)).Value = “%”+textBox1.Text+”%”;
  baglanti.Open();
  SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
  if (oku.HasRows)
  {
  while (oku.Read())
  {
  listBox1.Items.Add(oku.GetString(0));
  }
  }
  oku.Close();
  komut.CommandText = “SELECT DISTINCT tr FROM dbo.sozluk WHERE tr LIKE @tr”;
  komut.Parameters.Clear();
  komut.Parameters.Add(new SqlParameter(“@tr”, SqlDbType.NVarChar)).Value = “%” + textBox1.Text + “%”;
  oku = komut.ExecuteReader();
  if (oku.HasRows)
  {
  while (oku.Read())
  {
  listBox1.Items.Add(oku.GetString(0));
  }
  }
  baglanti.Close();
  }
  sql kodları hep aynı galiba önemli olan sql kodları burada o zaman

Yorum Yap