Python

Python Veri Tipleri

Standart Veri Tipleri

Programların çalışmasında farklı amaçlar için farklı türlerde  verilere ihtiyaç duyarız. Örneğin askerlik durumu için true/false, isim için string yada yaş bilgisi için int türünde verir.

Python ile standart olarak gelen 5 tane veri türü ve depolama kapasiteleri aşağıdaki gibidir.

  • Number
  • String
  • List
  • Tuple
  • Dictionary

 

Python Number

Sayısal veri türüdür. Bir sayı ataması yapıldığında oluşturulur.

Python aşağıdaki  4 sayı tipini destekler

int (işaretli tamsayı)
long (uzun tamsayı, octal ve hexadecimal olarak da kullanılabilir)
float (ondalıklı sayı)
complex (karmaşık sayılar)

 

int long float complex
10 51924361L 0.0 3.14j
100 -0x19323L 15.20 45.j
-786 0122L -21.9 9.322e-36j
080 0xDEFABCECBDAECBFBAEl 32.3+e18 .876j
-0490 535633629843L -90. -.6545+0J
-0x260 -052318172735L -32.54e100 3e+26J
0x69 -4721885298529L 70.2-E12 4.53e-7j

 

Python String

Python’da dizgeler tırnak işaretleri ile bitişik karakter kümesi olarak gösterilmektedir. Python’da string tanımlamak için tek yada çift tırnak kullanılabilir. Dizgelerin alt dilimlerini almak için [] ve [:] ifadeleri kullanarak ayırmak mümkündür.

Çıktı:

 

Python List

Python’un bileşik veri tiplerinin en çok yönlü olanlarıdır. Bir liste, virgülle ayrılmış ve köşeli parantez içine alınmış öğeler içerir ([]). Bir dereceye kadar, listeler C’deki dizilere benzerdir. C’deki yapıdan farklı ise tüm öğler farklı veri tiplerine sahip olabilir.

Çıktı

Python Tuple

Bu tip listeye benzer bir dizi veri türüdür. Programlama dillerindeki klasik diziler gibidir. Listelerden farklı olarak parantezler () ile oluşturulur. Ayrıca Tuple sadece read-only (okunabilir) olarak oluşturulur.

Çıktı

NOT: List olarak oluşturulan diziler değiştirilebilirken, tuple olarak oluşturulan dizilerde değişiklik yapılamaz.

 

Python Dictionary

Python’un sözlükleri bir çeşit karma tablo türüdür. Anahtar-değer çiftlerinden oluşan ilişkisel diziler ya da karmalar gibi çalışırlar. Bir sözlük anahtarı hemen hemen her Python tipi olabilir, ancak genellikle sayılar veya dizelerdir. Diğer taraftan değerler, herhangi bir rasgele Python nesnesi olabilir.

Sözlükler küme parantezleri ({}) ile çevrelenir ve değerler köşeli parantezler ([]) kullanılarak atanabilir ve erişilebilir.

Çıktı

 

Python Tür Dönüşümü

Fonksiyon ve Tanım
int(a [,taban])

a değişkenini belirtilen taban türüne çevirir.

long(a [,taban] )

a değişkeninin belirtilen taban türüne dönüştürür.

float(a)

a değişkenini ondalıklı türe çevirir.

complex(real [,imag])

Kompleks sayıya çevirir.

str(a)

a değişkenini string türüne çevirir.

repr(a)

Bir a nesnesinin yazdırılabilir bir temsilini içeren bir dizgi döndürür.

eval(str)

String dizgesinden bir nesne döndürür.

tuple(a)

a değişkenini tuple türüne çevirir.

list(a)

a değişkenini list türüne çevirir.

set(s)

s nesnesini ayar nesnesine çevirir.

dict(d)

d nesnesini dictionary nesnesine çevirir. d  (key,value) tipinde olmalıdır.

frozenset(s)

s nesnesini frozenset nesnesine çevirir.

chr(x)

tamsayıyı karaktere çevirir.

unichr(x)

tam sayıyı unicode olarak dönüştürür.

ord(x)

Tek karakteri tam sayıya çevirir.

hex(x)

Tam sayıyı hexadecimal değere çevirir.

oct(x)

Tam sayıyı oktal değere çevirir.

 

 

Kaynak

https://docs.python.org/2/library/functions.html#built-in-functions

https://www.tutorialspoint.com/python/python_variable_types.htm

https://www.w3resource.com/python/python-data-type.php

 

 

Yorum Yap