C#

C# Değişken Tanımlama

Değişken Nedir?

Bir işlemi gerçekleştirmek için yapılması gereken ilk şey o veriyi hafızaya almaktır. İşlem yapmak istediğimizde de veriyi hafızadan çağırıp gerekli işlemleri yerine getirmektir. Hafızadaki verirleri ifade etmek için programlama dillerinde değişkenleri kullanırız. Değişkenin neden kullanıldığını daha detaylı olarak incelemek için https://www.yazilimbilisim.net/algoritma/degisken-nedir/ yazısını okumanızı tavsiye ederim.

Değişkenadı ve veri dışında verinin ne tip olduğu da burada önem arz etmektedir.  Verinin tipi, belleğin doğru şekilde tahsis edilmesi ve verinin tutarlığı için büyük önem arz etmektedir.  Bu kavramdan yola çıkarak veri tipi, değişken adı ve veri olacak şekilde değişkenin oluşturmak zorundayız. Değişken oluşturulduğunda her zaman veriyi de koymak zorunda değiliz.

VeriTipi DegiskenAdi = Veri

yada

VeriTipi DegiskenAdi 

şeklinde bir yapıya ihtiyacımız olacaktır.

 

C# Temel Veri Tipleri

Bilgisayar hafızasının etkin kullanabilmek için verileri uygun boyuttaki veri tipleri ile tanımlamak gerekir. Örn: İl plakalarını kaydedeceğimiz alan için çok fazla yer ayırmamak gerekirken, İşçi maaşlarını kaydetmek için daha fazla alana ihtiyaç duyulmaktadır.  yazilimbilisim.net

Tip Aralık Ramdeki Büyüklüğü .NET Framework Tip
sbyte -128 to 127 Signed 8-bit int System.Byte
byte 0 to 255 Unsigned 8-bit int System.SByte
char U+0000 to U+ffff Unicode 16-bit character System.Char
short -32,768 to 32,767 Signed 16-bit int System.Int16
ushort 0 to 65,535 Unsigned 16-bit int System.UInt16
int -2,147,483,648 to 2,147,483,647 Signed 32-bit int System.Int32
uint 0 to 4,294,967,295 Unsigned 32-bit int System.UInt32
long -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807 Signed 64-bit int System.Int64
ulong 0 to 18,446,744,073,709,551,615 Unsigned 64-bit int System.ULong64
bool 1 bit Unsigned 1-bit int System.Boolean

 

Tip Yaklaşık Aralık Hassasiyet .NET Framework Tip
float ±1.5e−45 to ±3.4e38 7 digits System.Single
double ±5.0e−324 to ±1.7e308 15-16 digits System.Double

 

Tip Yaklaşık Aralık Hassasiyet .NET Framework tip
object System.Object
string System.String

 

Örnekler: Aşağıdaki örneklerde değişkenlerin ihtiyaca göre oluşturulması ve ilk değer girilmesi ile ilgili örnekler vardır. Değişken her oluşturulduğunda değer girilmesi zorunlu değildir. Programın ilerleyen aşamalarında değişkene değer girmek ve değerini değiştirmek mümkündür.

Yaş tutmak istiyoruz. Yaş değerinin hangi aralıkta olduğunu öncelikle karar vermemiz gerekiyor. Ortalama bir insan yaşı 0-150 arasında olduğunu varsayalım. Buradan byte tipi işimizi rahatlıkla görecektir.

Market için fiyatları tutacak bir değişken tanımlamak gerektiğinde ise ürünlerin fiyatının ondalıklı olup olmayacağı ve en yüksek ürün fiyatının ne olacağı konusunda karar vermek gerekiyor. ondalıklı değer için float,double yada decimal kullanmak gerektiğine karar verdikten sonra ürünün en yüksek fiyatı ne olabilir. Bu açıklamalardan sonra fiyat değeri için float tipi kullanılabilir.

Bankada işlem yaptığımızı düşünelim. Virgülden sonra 4 basamak ile işlem yaptığımızı ve büyük paralar ile hesaplama yaptığımızı düşünürsek double yada decimal kullanmak burada en matıklı iş olacaktır.

Hava sıcaklığını tutmak istiyoruz. Sıcaklık değeri  eksi/artı değer alabileceği bilgisinden yola çıkarak sbyte tipini kullanmak en mantıklısı olacaktır.

Uzaydaki hava sıcaklığı ile işlem yapacağımızı varsaydığımızda sıcaklık aralığı daha fazla olacağı için daha geniş aralıkta bir değişken kullanmak gerekiyor. Kullanılacak olan short burada en mantıklısı olacaktır.

Sınıf şube adını tutmak istiyoruz. Şube adları harf ile gösterilecektir. Tek karakter tutmak istediğimizde kullanılabilecek değişken ise char olacaktır.

Karakterlerden oluşan bir dizge için ise string değişkeni kullanılmaktadır. Diğer bir ifade ile metinsel türde veri kaydetmek için kullanılan değişkendir.

Durumları göstermek için ise tek bitlik bir veri kullanılır. true(1) yada false(0) değeri tutmak için bool veri tipi kullanılır.

 

C# Değişken Tanımlama Kuralları

Değişken tanımlama ile ilgili internette bir çok kaynak mecvut. Aşağıdaki listede de benzer maddeler göreceksiniz. Ama ilk madde doğrudan değişken tanımlamaya engel olmasa da en önemli kural olarak almak gerekmektedir.

  • Değişken isminin anlamına en uygun şekilde verilesi gerekir.  Örn: bir kat yüksekliği için mesafe,olcu,metre yerine yukseklik yada katYukseklik gibi değerlerin verilmesi.(not: bu bir zorunluluk değil, kolaylıktır.)
  • Değişken adının başında rakam bulunamaz. Örn: 1sayi yerine sayi1 vermek gerekir.
  • Değişkenin ilk karakteri rakam olamaz. Harf, _(alt tire)  yada @ (at) işareti kullanılabilir.
  • Değişeken adı, ASCII listesindeki harfler, rakamlar, @(at) ve _ ile girilebilir. Örn: _kisiAdi, toplam, @kod vs.  Kod listesi için tıkla: Ascii kod listesi  yazilimbilisim.net
  • Değişeken isimleri büyük küçük harf duyarlıdır. Örn: kisiAd ile KisiAd ayni değildir.
  • Programa ait olan özel ifadeler değişken ismi olarak kullanılamaz.  Yasaklı anahtar kelime listesi 
  • Değişken adı 255 karakteri geçemez. (Şu ana kadar 255 karakter girilen bir değişken görmedim.)

 

Tek Satırda Değişken Tanımlamaları

Değişkenler tanımlanırken aynı tipte birden fazla değişken aralarında boşluk bırakılarak tanımlanabilir.

 

Faydalanılan Kaynaklar:

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/index

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg615485(v=vs.88).aspx

 

 

 

 

1 Yorum

Yorum Yap